Mesačné archívy: január 2019

POZVÁNKA 2019

POZVÁNKA
URBÁRSKO LESOVLASTNÍCKE POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO- Blatnica , Vás pozýva na Zhromaždenie, konané dňa :16.02. 2019 o 14.00 hod. v Dome služieb – Blatnica, ak na zasadnutí Zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods. 2. nadpolovičná väčšina členov, považuje sa toto zasadnutie ako I. čiastková schôdza a II. čiastková schôdza bude 23.02.2019 o 14.00 hod. v Dome služieb- Blatnica. Registrácia od 13.30 hod.

Program :

1. Otvorenie 8. Správa dozornej rady
2. Voľba overovateľov zápisnice 9. Voľba výboru a dozornej rady
3. Voľba návrhovej komisie 10. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku
4. Voľba mandátovej komisie 11. Návrh práce na ďalšie obdobie
5. Schvaľovanie zmien v zmluve o založení 12. Diskusia
6. Správa o činnosti výboru za uplynulé obdobie 13. Návrh uznesenia
7. Správa o hospodárení 14. Záver

V prípade , že sa osobne nezúčastníte Zhromaždenia, žiadame Vás písomne splnomocniť iného člena spoločenstva alebo rodinného príslušníka svojím zastupovaním. Vaša účasť je veľmi dôležitá.

Jozef Koša – predseda ULPS- Blatnica