Mesačné archívy: december 2015

Pozvánka na zhromaždenie

Pozývame Vás na zhromaždenie ULPS Blatnica, ktoré sa uskutoční dňa: 1.8.2015 o 14.00 hod. v Dome služieb –Blatnica.


­Program :

1. Zahájenie 7. Správa dozornej rady
2. Voľba overovateľov zápisnice 8.  Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku
3. Voľba návrhovej komisie 9. Diskusia
4. Voľba mandátovej komisie 10. Návrh uznesenia
5. Správa o činnosti výboru ULPS 11. Záver
6. Správa o hospodárení

V prípade, že sa osobne nezúčastníte zhromaždenia, žiadame Vás písomne splnomocniť iného člena spoločenstva alebo rodinného príslušníka svojim zastupovaním. Účasť alebo splnomocnenie je potrebné  pre odsúhlasenie výšky nájomného za rok 2014. Pre vyplatenie je potrebné vyplniť a zaslať návratku.

Jozef Koša

Predseda ULPS-Blatnica-151