Mesačné archívy: február 2016

Pozvánka na zhromaždenie 12.3.2016

Pozývame Vás na Zhromaždenie ULPS – Blatnica, ktoré sa uskutoční dňa: 12.3.2016 o 14.00 hod. v Dome služieb – Blatnica.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Voľba mandátovej komisie
 5. Správa o činnosti výboru ULPS
 6. Správa o hospodárení
 7. Správa dozornej rady
 8. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku
 9. Diskusia
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

V prípade, že sa osobne nezúčasníte Zhromaždenia, žiadame Vás písomne splnomocniť iného člena spoločenstva alebo rodinného príslučníka svojím zastupovaní, Vaša účasť je veľmi dôležitá !!!

Jozef Koša – Predseda ULPS – Blatnica – 151


Splnomocnenie

Splnomocňujem _____________________ bytom _________________________________

zastupovaní na Zhromaždení ULPS – Blatnica dňa: __________ podpis: _______________.


Návratka

Ja _____________________________________ (meno, priezvisko, trvalý pobyt) žiadam o nasledovné vyplatenia nájmu:

 1. Zaslanie finančných prostriedkov na adresu člena:
  Mesto:
  Ulica:
  Poštové smerovacie číslo:
  Číslo telefónu:                                                       Emailová adresa:
 2. Zaslanie finančných prostriedkov na účet:
  Číslo účtu: ___________________  kód banky:_____________________
  IBAN:  ______________________________________________________

Vyplnené návratky písomne zasielajte / osobne prineste na Zhromaždenie alebo prostredníctvom splnomocnencov na adresu ULPS – Blatnica – 151, email: ulps.blatnica@gmail.com.