Všetky príspevky hanes

Pozvánka na zhromaždenie 20.5.2017

Pozývame Vás na Zhromaždenie ULPS – Blatnica, ktoré sa uskutoční dňa:14.4.2018 o 14.00 hod. v Dome služieb – Blatnica.Registrácia od 13.30 hod.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Voľba mandátovej komisie
 5. Správa o činnosti výboru ULPS
 6. Správa o hospodárení
 7. Správa dozornej rady
 8. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku
 9. Návrh plánu práce na ďalšie obdobie

 10. Diskusia
 11. Návrh uznesenia
 12. Záver

V prípade, že sa osobne nezúčasníte Zhromaždenia, žiadame Vás písomne splnomocniť iného člena spoločenstva alebo rodinného príslučníka svojím zastupovaní, Vaša účasť je veľmi dôležitá !!!

Jozef Koša – Predseda ULPS – Blatnica – 151


Splnomocnenie

pán / i :
Splnomocňujem _____________________ bytom _________________________________

zastupovaní na Zhromaždení ULPS – Blatnica dňa: __________ podpis: _______________.


Návratka

Ja _____________________________________ (meno, trvalý pobyt) žiadam o nasledovné vyplatenia nájmu:

 1. Zaslanie finančných prostriedkov na účet:
  Číslo účtu: kód banky :
  IBAN : SK

 2. Zaslanie finančných prostriedkov na adresu člena spoločenstva:
  Meno :
  Mesto : Poštové smerovacie číslo :
  Číslo telefónu : emailová adresa :
  Vyplnené návratky písomne zasielajte / osobne prineste na Zhromaždenie alebo prostredníctvom splnomocnencov na adresu ULPS – Blatnica – 151, email: ulps.blatnica@gmail.com.